Công văn vể việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 và đẩy mạnh hiến máu tình nguyện trong tình hình mới của dịch bênh Covid – 19 – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc