Năm học 2019 – 2020 có ý nghĩa hết sức to lớn đối với Giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh, đây là năm học mà Giáo dục mầm non được các cấp lãnh đạo, các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư về nhân sự, về cơ sở vật chất với nhiều ngôi trường mới được xây dựng; cải tạo đưa vào hoạt động, một số đề án được thực thi, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non ngày càng đạt hiệu quả cao từ sự chung tay góp sức của xã hội.
Nhằm tiếp tục phát triển Giáo dục Mầm non trong giai đoạn mới thông qua công tác đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học vừa qua, xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới.
Ngày 01/9/2020, Bậc học Mầm non Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết trực tuyến năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 Giáo dục Mầm non.
Liên kết bài viết gốc