Hướng dẫn thực hiện tuyên truyền Nghị quyết số 50-NQ/TW, Nghị quyết số 58/NQ-CP, Kế hoạch số 379-KH/TU về định hướng thực hiện hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc