Họp triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê đầu năm học 2020-2021 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, Phân hiệu BTVH, Hiệu trưởng 03 trường mầm non trực thuộc Sở). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc