Kế hoạch Về kiểm tra công tác sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, trang thiết bị các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 và thẩm định kế hoạch sửa chữa nhỏ và mua sắm tài sản năm 2021 – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc