Về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ sở hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị người lao động năm học 2020 – 2021 – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc