Về rà soát, báo cáo số lượng, danh sách giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nâng trình độ chuẩn được đào tạo giai đoạn 2020-2025 theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc