Về rà soát tỉ lệ mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập (đánh giá Quý III/2020 theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố) – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc