Cập nhật: 9:35, 5/10/2020 Lượt đọc: 434

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); đồng thời cập nhật, rà soát, bổ sung, triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới tại đơn vị

Liên kết bài viết gốc