Cập nhật: 14:24, 19/10/2020 Lượt đọc: 721

Căn cứ Công văn số 3747/BGDĐT-PC ngày 23 tháng 9 năm 20209 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế;
Căn cứ Kế hoạch số 622/KH-STP-TC ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Sở Tư pháp về công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết bài viết gốc