Về việc nhắc nhở thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2020-2021 (lần 2). (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập); Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, Phân hiệu BTVH) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc