Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Lãnh đạo các đơn vị sắp xếp tham dự đầy đủ, thông báo, chuyển giấy mời (nhận tại Văn phòng Sở từ ngày 23/10/2020) và tạo điều kiện cho các em học sinh được tuyên dương tham dự đầy đủ.

Lưu ý: Các đơn vị khi nhận giấy mời tại Sở mang theo giấy giới thiệu để nhận kinh phí khen thưởng.
Liên kết bài viết gốc