Về việc tham dự tập huấn phần mềm quản lý tài sản công (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc