Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020, 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2020), "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2020. – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc