Về góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc