Kính gửi:   Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

Công văn số 3875 /GDĐT-TrH, ngày 18/11/2020 về tập huấn xây dựng ma trận đặc tả trong kiểm tra đánh giá định kì môn Sinh học cấp THCS

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc