Về rà soát, lập hồ sơ Tờ khai xác nhận tiền, hàng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT, trường trung cấp, trường cao đẳng, Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc