Bồi dưỡng thường xuyên “Phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên tại trường” và “Nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non phù hợp bối cảnh địa phương” (trực tuyến). – Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc