(Nhắc lần 1) Về đề nghị góp ý Dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết Quy định một số chính sách về khen thưởng cho giáo viên, học sinh, học viên đạt giải trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và cho giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc