Về đề nghị báo cáo xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Kính gửi: Hiệu trưởng trường trung học phổ thông (công lập); Hiệu trưởng trường trung cấp, cao đẳng; Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc