Về tổ chức thực hiện rà soát công tác tài chính và tài sản cuối năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Sở. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TT.GDTX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc