Đề nghị báo cáo việc ban hành, thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị (Kính gửi: Hiệu trưởng trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (công lập); Hiệu trưởng trường trung cấp, cao đẳng; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc