Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong năm là 7.250, trong đó:

  • Số hồ sơ mới tiếp nhận: 7.185
  • Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua: 65.

– Kết quả giải quyết TTHC: 

  • Số hồ sơ đã giải quyết: 7.204; trong đó: đúng hạn: 7.204; quá hạn: 0.
  • Số hồ sơ đang giải quyết: 46; trong đó: chưa đến hạn: 46; quá hạn: 0.

 


Tác giả: Nguyễn Ngọc Thu Hiền

Liên kết bài viết gốc