SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT HƯNG ĐẠO                                                    __________

         ____________

       Số: 10/TB-HĐ

                                                                                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2020

                                    Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT Hưng Đạo

Căn cứ Công văn số 3232/GDĐT-TrH ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện Kế hoạch giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 4093/GDĐT-TrH ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh học kỳ I năm học 2020-2021.

Căn cứ tình hình thực tế nhà trường, Hiệu trưởng Trường THPT Hưng Đạo thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường một số nội dung liên quan đến lịch dạy và học, kiểm tra đánh giá học kỳ I năm học 2020-2021 và nghỉ Tết Dương lịch năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày 29/12/2020 và 30/12/2020:

+ Tổ chức dạy học theo Thời khóa biểu.

+ Tổ chức kiểm tra bổ sung đối với các trường hợp vắng kiểm tra học kỳ I có đơn xin phép của PHHS (Lịch cụ thể nhà trường sẽ có thông báo sau).

2. Ngày 31/12/2020 đến hết ngày 03/01/2021:

+ Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên được nghỉ để thực hiện công tác hoàn tất điểm số, đánh giá học sinh, nghỉ Tết Dương lịch 2021 và nghỉ ngày Chủ nhật cuối tuần;

+ Học sinh 03 khối 10,11,12 được nghỉ .

3. Kể từ ngày 04/01/2021 (thứ Hai):

Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trở lại trường thực hiện việc giảng dạy và học tập theo thời khóa biểu.

Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc Trường THPT Hưng Đạo triển khai thực hiện tốt nội dung Thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                               (Đã ký)

– Như trên;

– BGH;                                                                                             Phạm Thị Hải Ngọc

– Lưu: VT./.