Về việc cập nhật dữ liệu thống kê năm học 2020-2021 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập); Giám đốc TT.GDNN-GDTX, Phân hiệu BTVH; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc