Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

Giấy mời số 153/GM-GDĐT-VP ngày 31/12/2020 về dự Hội nghị kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.Liên kết bài viết gốc