Về việc thay đổi thời gian tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên và lớp phổ biến luật – Đào tạo, bồi dưỡng trọng tài Bóng rổ năm 2020 – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc