Khẩn: Về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020 và tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2020. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập; Hiệu trưởng các trường khối Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc