Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

Công văn số 170/SGDĐT-GDTrH ngày 19/01/2021 về phát triển và nâng cao hiệu quả công tác PCGD-XMC tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc