Thông báo Kết luận và chỉ đạo của Phó Giám đốc Lê Hoài Nam tại cuộc họp về "Đề án SSC – Hệ thống quản lý trực tuyến các nguồn thu cho trường học tích hợp thanh toán học phí không sử dụng tiền mặt" – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc