Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

– Hiệu trưởng Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

Công văn số 242/SGDĐT-GDTrH ngày 25/01/2021 về tổ chức hoạt động STEM trong trường trung học.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Tham khảo Phụ lục về Đề án của Công ty Việt Tinh Anh, Lego Education Việt Nam (đính kèm).


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc