Về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 (Kính gửi: Hiệu trưởng trường trung học phổ thông công lập; Hiệu trưởng trường trung cấp, cao đẳng; Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc