Về việc nhắc nhở thực hiện báo cáo dự kiến tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022. (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX; Phân hiệu BTVH; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc