Về tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu chi khoản thu năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức, quận, huyện, Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc