Về việc khen thưởng tại Hội nghị tổng kết Hội khỏe Phù Đổng thành phố năm học 2019-2020 và tổng kết công tác giáo dục thể chất, thể thao học đường giai đoạn 2016-2020. – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc