Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Công văn số 503/SGDĐT-GDTrH ngày 24/02/2021 về hệ thống phần mểm elearning trên trang hocbaionha.com

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc