Kính gửi: Trưởng hòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Công văn số 482/SGDĐT-GDTrH ngày 23/02/2021 về tổ chức câu lạc bộ STEM với bộ học cụ Sciencebox.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc