Về đề nghị bổ sung danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Kính gửi: Phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố Thủ Đức; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; Trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (công lập)) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc