Đề cương tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc