Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 – 2021 – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc