Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Hiệu trưởng trường THPT, THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT, THCS)

Giấy mời Dự Hội nghị sơ kết HK1 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ HK2 năm học 2020 – 2021 bậc Trung học.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc