Về báo cáo tình hình thực hiện tự chủ năm 2020 theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của các đơn vị trực thuộc Sở. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Giám đốc TT.GDTX trực thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc