Kế hoạch Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khoá X và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
– VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc