Kính gửi :

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức;

Hiệu trưởng các trường THPT;

Hiệu trưởng trường nhiều cấp học (có cấp THPT);

Giám đốc các Trung tâm GDTX;

Giám đốc các Trung tâm GDNN – GDTX.

Công văn số 688/SGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2021 về Quy định về công tác tổ chức và quản lý thi nghề phổ thông từ năm học 2020-2021.

(Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm)


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc