Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận huyện, thành phố Thủ Đức; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc các trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập; các cơ sở giáo dục trực thuộc,

Liên kết bài viết gốc