Nhắc lại về việc nhận Giấy chứng nhận Bồi dưỡng Giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019 (Mô-đun 1) của cấp tiểu học, THCS và THPT do Trường Đại học Sư phạm TP. HCM cấp bổ sung và cấp lại các trường hợp sai sót thông tin – Sở HCM

Liên kết bài viết gốc