Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về nghệ thuật truyền thống cho đội ngũ giáo viên âm nhạc, giáo viên phụ trách phong trào văn hóa – nghệ thuật trong trường học năm học 2020-2021 – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc