– Kế hoạch số 877/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021 của    Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 trong năm 2021;

– Công văn số 797/UBND-NCPC ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

– Kế hoạch liên Sở số 804/KHLS-STNMT-SGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường – Sở Giáo dục và Đào tạo về phối hợp trong đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021 – 2025.


Tác giả: Thúy Uyên

Liên kết bài viết gốc