Cập nhật: 11:15, 29/4/2021 Lượt đọc: 1

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nội dung.


Tác giả: Thúy Uyên

Liên kết bài viết gốc