KHẨN THÔNG BÁO về việc tạm hoãn Hội thảo Tổng kết và lấy ý kiến dự thảo Quyết định về Mô hình Trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc